0 kursant

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkoleń okresowych BHP dla pracodawców i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (Dz. X Kodeksu Pracy), zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji przeciwpożarowych i ewakuacja.

 

What is the purpose of the training?

The purpose of periodic OHS training for employers and employees employed in managerial positions is to update participants’ knowledge of OSH (Section X of the Labor Code), first aid rules, fire instructions. and evacuation.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Periodic training should be conducted at least once every 5 years.