2 uczniów

Szkolenie BHP przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  tj: dla NAUCZYCIELI.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.