REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 www.platforma.doctus.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych za pomocą platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem https://www.platforma.doctus.pl/, będącej własnością firmy Przedsiębiorstwo Racjonalizacji Pracy Centrum Szkolenia Kursowego „Doctus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 74, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191398 , NIP: 7250026010, REGON 008252089, Kapitał zakładowy 50.000,00zł, adres poczty elektronicznej: doctus@doctus.plzwanej dalej „Organizatorem”.
 2. Przystąpienie do korzystania z Platformy szkoleniowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Przedsiębiorstwo Racjonalizacji Pracy Centrum Szkolenia Kursowego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie.
 • 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem https://www.platforma.doctus.pl/, na której znajdują się szkolenia i kursy  e- learningowe, zwane dalej Kursami.
 2. Szkolenia i kursy e-learningowe – należy przez to rozumieć materiały dydaktyczne zamieszczone na Platformie, podlegające określonej opłacie.
 3. Organizator oraz Administrator danych osobowych – należy przez to rozumieć firmę Przedsiębiorstwo Racjonalizacji Pracy Centrum Szkolenia Kursowego „Doctus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 74, zwanego dalej CSK Doctus.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca konto na Platformie i korzystająca z zasobów Platformy.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta kupiła dostęp do szkolenia lub kursu.
 6. Administrator Platformy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do zarządzania zasobami Platformy i odpowiedzialną za komunikację z Użytkownikami Platformy.
 7. Kurs – odpłatny pojedynczy kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny na Platformie szkoleniowej.
 8. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 9. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Kursów.
 10. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleniowej.
 12. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Platformy szkoleniowej określonego Kursu, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej przy każdym z kursów lub szkoleń online.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest CSK Doctus Sp. o.o. w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres doctus@doctus.pl
 2. Logując się na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
 3. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz że podanie danych jest dobrowolne.
 4. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 5. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) Organizator może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj.:
 6. imię i nazwisko Kursanta,
 7. data urodzenia Kursanta,
 8. adres poczty elektronicznej Kursanta,
 9. telefon kontaktowy Kursanta.
 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej szkoleniach i kursach, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji na Platformie szkoleniowej, w tym w celu uzyskiwania dostępu Kursów).
 2. Korzystanie ze wszystkich możliwości Platformy wymaga włączenia Obsługi plików Cookiem (ciasteczek).
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem serwisu: platforma.doctus.pl, który podejmie odpowiednie kroki w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Platformy i udziału w Kursie.
 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego Loginu i Hasła w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Wszelkie działania podjęte z użyciem Loginu lub Hasła Użytkownika uznaje się za działania Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania CSK DOCTUS o utracie Loginu lub Hasła bądź o podejrzeniu, że dostęp do Loginu i Hasła Użytkownika uzyskała w sposób nieuprawniony osoba trzecia.
 5. Zabronione jest w trakcie korzystania z Platformy:
  1. podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Platformie,
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych CSK Doctus , jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
  4. jakiekolwiek ingerowanie w działanie Platformy, w tym zmienianie kodu źródłowego Platformy, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy lub oprogramowanie albo urządzenia CSK Doctus lub Użytkowników.
 6. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 • 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup Kursu możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej.
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Platformy szkoleniowej, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Kursu.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Logowaniem na koncie w celu identyfikacji Użytkownika przez Organizatora, jest podanie przez Użytkownika nazwy Użytkownika lub adresu e-mail oraz podanie hasła.
 6. Użytkownik otrzymuje dostęp do zamówionych Kursów po uprzednim dokonaniu opłaty. Na adres e‐mailowy wskazany w zgłoszeniu zostanie przesłana wiadomość informująca o udostępnieniu Kursu na Platformie.
 7. Dostęp do Kursów jest ograniczony czasowo, przez okres 30 kolejnych dni od dnia udostępnienia kursu.
 8. CSK Doctus nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych Użytkownika podanych w trakcie rejestracji.
 9. CSK Doctus administruje kontami i przydziela kursy w dni robocze w godzinach 8:00 –16:00.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła.
 11. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail doctus@doctus.pl. W przypadku usunięcia konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za udział w Kursie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 12. Organizator usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
 14. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
 15. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
 16. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 • 7. ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
 1. Użytkownikom, którzy ukończyli szkolenie, wystawiane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. Użytkownikom, którzy nie ukończyli Kursu (nie zaliczyli testu), nie przysługuje zaświadczenie.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu kursów wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym, niezwłocznie po ukończeniu kursu/szkolenia. CSK Doctus nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość doręczeń Poczty Polskiej. Zaświadczenia Użytkowników – pracowników firmy, z którą Organizator ma podpisaną umowę szkoleniową, wysyłane są na adres zakładu pracy, do działu kadr lub do zakładowej Służby BHP.
 • 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy szkoleniowej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Organizatora niezależne.
 2. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
 • awarie transmisji lub łączy telefonicznych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
 • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usługi operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Organizator nie odpowiada,
 • konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
 • 9. REKLAMACJE
 1. Klient może reklamować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, zgłaszając dysfunkcje Organizatorowi za pośrednictwem poczty e‐mail, wysyłając wiadomość na adres doctus@doctus.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół Obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie do czasu przydziału zakupionego Kursu do konta.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. CSK Doctus zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Platformie. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Platformie.
 2. W przypadku brak akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i brak akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.